FITHRIASARI, Kartika; JANNAH, Saidah Zahrotul; REYHANA, Zakya. Deep Learning for Social Media Sentiment Analysis. MATEMATIKA, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 99–111, 2020. DOI: 10.11113/matematika.v36.n2.1226. Disponível em: https://matematika.utm.my/index.php/matematika/article/view/1226. Acesso em: 17 jul. 2024.